KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Godło Polski
KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Dołącz do nas

Związek zawodowy jest organizacją pracowników, którzy organizują się, by zbudować siłę mogącą spowodować poprawę warunków życia.

Pracownicy, którzy się organizują mogą wspólnie wynegocjować wyższe płace, uczciwsze traktowanie, czy korzystne układy zbiorowe pracy.

Pracodawcy będą słuchać pracowników, jeśli będziemy mówić jednym głosem.


Dlaczego warto się organizować?

 • Ponieważ razem łatwiej bronić swoich praw a tam gdzie działają związki zawodowe
 • rzadziej naruszane są prawa pracowników
 • rzadziej dochodzi do nieregularnego wypłacania wynagrodzeń
 • pracodawcy nie zmuszają pracowników do pracy w nadgodzinach bez wynagrodzenia
 • regularnie odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne

Dlaczego warto należeć do Związku?

5 powodów dla których warto się organizować i przyłączyć do NSZZ „Solidarność”:

 • Nie jesteś sam jeśli masz problemy w pracy
 • Działając w NSZZ „Solidarność” masz większą szansę na wynegocjowanie wyższych płac i lepszych warunków pracy
 • Zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy
 • Korzystasz z pomocy prawników i związkowych ekspertów
 • Jesteś aktywny i możesz pomagać innym

Ponad 40 proc. Polaków dobrze ocenie działalność związków zawodowych i chciałoby wzrostu ich wpływu na sytuację pracowników.

Wiele zależy od Ciebie.

NSZZ „Solidarność” jest najlepszym głosem ludzi pracy, od Ciebie zależy czy ten głos będzie silniejszy.


Jak do nas dołączyć?

Wystarczy wydrukować deklarację przystąpienia do Związku, wypełnić i podpisać pierwszą stronę, a następnie dostarczyć ją do sekretariatu NSZZ "Solidarność" UŁ lub do przewodniczącego Koła na wydziale.

Zachęcamy do wydrukowania również wniosku o wydanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej.

Wszystkich chętnych serdecznie zepraszamy.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Co powinieneś wiedzieć?

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” realizując Uchwałę programową przyjętą przez Krajowy Zjazd Delegatów w 2014 r., przystąpił do wdrożenia Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej (ELC).


Zainteresowani otrzymaniem legitymacji, proszeni są o wypełnienie wniosku. Wypełnione wnioski prosimy składać w sekretariacie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność' ul. Narutowicza 68, pok. 318B w godz. 8:00 - 15:00. Karty bedą do odbioru również w sekretariacie Komisji Zakładowej.

Zasiłki statutowe przysługujące członkom Związku:

 • Narodziny dziecka [Wniosek]
  • 2050 zł
 • Zgon członka związku (niepracującego) [Wniosek]
  • 970 zł
 • Zgon członka związku (pracującego) [Wniosek]
  • 2600 zł
 • Zgon członka rodziny [Wniosek]
  • 650 zł
 • Zasiłki losowe [Wniosek]
  • wysokość zasiłku ustala Komisja Zakładowa w zależności od sytuacji

Społeczna inspekcja pracy kierowana jest przez zakładowe organizacje związkowe, a funkcjonowanie jej reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1983 roku.

Instytucja Społecznego Inspektora Pracy została wprowadzona przez ustawodawcę w celu systematycznej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy. Jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy. Służba ta powinna reprezentować interesy i chronić wszystkich pracowników danego zakładu pracy, niezależnie od ich przynależności do organizacji związkowych działających na terenie zakładu.

Społeczny Inspektor Pracy ma prawo:

 • kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • uczestniczyć w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
 • brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy;
 • brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych;
 • uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy;
 • opiniować projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolować realizację tych planów;
 • podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • wykonywać inne zadania określone w ustawie i w przepisach szczególnych.

 

Społeczni Inspektorzy Pracy w Uniwersytecie Łódzkim

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w UŁ

dr Barbara Krawczyk

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy w UŁ:

 

 
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 

mgr Adam Kurzac

 
 • Wydział Chemii

 

mgr Anna Fenyk

 

 

Składka członkowska.

Osoby, które przeszły na emeryturę, a chciałyby nadal być czynnymi członkami NSZZ "Solidarność" zobowiązane są do uiszczania składki członkowskiej w wysokości 5 zł miesięcznie (60 zł/rocznie) na konto bankowe:

 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UŁ, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
  Bank Millennium Nr konta: 15 1160 2202 0000 0000 4215 4891

w tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko - składka członkowska (emeryt)

Wpłat również można dokonywać w godzinach pracy sekretariatu NSZZ "Solidarność" przy ul. Narutowicza 68 pok. 318B.


Pomoc socjalna dla Emerytów.

Emerytowanych pracowników UŁ zapraszamy do korzytania z oferty Działu Spraw Socjalnych, m.in. udziału w wycieczkach organizowanych przez Sekcję Emerytów i Rencistów, Sekcję Turystyki Pieszej, Sekcję Turystyki Rowerowej i Sekcję Żeglarską UŁ. Więcej informacji w Dziale Spraw Socjalnych oraz w sekretariacie NSZZ "Solidarność".

Akty prawne - Szkolnictwo wyższe

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668)

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669)

Inne akty prawne dotyczące szkolnictwa wyższego

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) (uchylona)


Akty prawne - Ważne ustawy

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 nr 55 poz. 234)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168)


Akty prawne - "Solidarność"

Statut NSZZ "Solidarność"


Akty prawne - Uniwersytet Łódzki

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

 

Senat Uniwersytetu Łódzkiego

 


Komisje Rektorskie

 


Komisje Senackie

 


Pozostałe komisje

 


Komisje Socjalne

 

Komisja ds. zdrowia i opieki społecznej:

 

Komisja ds. funduszu mieszkaniowego:

 

Komisja ds. wczasów pracowniczych:

 

Komisja ds. sportu i rekreacji:

 

Komisja ds. wypoczynku dzieci i młodzieży:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAKŁADOWĄ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” UŁ

Informacje ogólne:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Administrator danych – kto to?

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Łódzkiego, 90-136 Łódź, ul. Narutowicza 68, pok. 318B, tel. nr 451 049 308 jest administratorem danych, decyduje o celach przetwarzania danych osobowych, chroni je i zapewnia ich przetwarzanie zgodnie z RODO.

Cele przetwarzania:

Udostępnione przez Ciebie dane nie są przetwarzane automatycznie ani profilowane. Przetwarzamy Twoje dane w celach statutowych NSZZ „Solidarność”, w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków zgodnie z przepisami prawa oraz w celach zapewnienia z Tobą kontaktu.

Jakie masz prawa?

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • przez okres przynależności związkowej, przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych NSZZ „Solidarność” i czas realizacji ciążących na administratorze obowiązków zgodnie z przepisami prawa,
 • do momentu wycofania zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania:

W każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych oparte jest na podstawie prawnej, na bazie obowiązujących przepisów. Jednym z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną, uczestnictwo w związku zawodowym.

Masz pytania?

Napisz do nas: solidar@uni.lodz.pl

Sekretariat Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Narutowicza 68, III piętro, pokój 318B

90-136 Łódź

Tel: (42) 635 40 35; 451 049 308

E-mail: solidar@uni.lodz.pl

 

Wszelkich informacji udzielają w godzinach 8.00 – 12.00, pracujące w sekretariacie Komisji Koleżanki:

 • Barbara Szpigiel
 • Alina Stangreciak.